LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. je malá inovativní firma s dlouhodobými zkušenostmi se zaváděním výsledků výzkumu do praxe formou produktů a služeb. Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. má významnou pozici na trhu již více než 20 let a zaměřuje se především na obchodní aktivity v oblasti životního prostředí, krizového řízení, lesnictví, zemědělství a dopravy. Výsledky z předchozích výzkumných aktivit jsou nabízeny především ve formě služeb – např. SaaS (software jako služba), PaaS (platforma jako služba) a IaaS (infrastruktura jako služba).
Aktivity společnosti jsou zaměřeny především na: analýzu geoprostorových dat, nástroje pro sběr dat ze senzorů pomocí tzv. mobilních jednotek, integraci senzorových dat do infrastruktury prostorových dat (SDI) s využitím norem Sensor Web Enablement (OGC SWE). V současné době se Lesprojekt služby zaměřuje na integraci dat z pozorování Země, tvorbou a zpracování dat z bezdrátových senzorových sítí založených na technologii FIWARE a technologiích projektu FOODIE s infrastrukturou prostorových dat (SDI). Pro projekt “Exploratory Visualization for Agriculture” jsou důležité zkušenosti společnosti Lesprojekt služby z projektu LearnSens, který se zabýval analýzou datových proudů a také z projektu Farm Telemetry.

  Lesprojekt služby poskytuje komplexní služby v následujících oblastech:

 • informační technologie,
 • internet / intranet,
 • geografické informační systémy (GIS),
 • dálkový průzkum Země a zpracování digitálního obrazu.

Hlavní aktivity společnosti mají těžiště v oblasti sběru a správy dat s důrazem na prostorová data, a také v návrhu, vývoji a nasazení geografických informačních systémů (GIS).


LESPROJEKT-SLUŽBY Ltd, as a small innovative firm, has vast experience in applying research results in practice. A long-term focus of LESPROJEKT-SLUŽBY Ltd is on commercialization of research results as products and services. LESPROJEKT-SLUŽBY Ltd plays a crucial role in the market for more than 20 years and focuses mainly on commercial activities in environment, crisis management, forestry, agriculture and transport. The results from previous research activities are offered mainly as services, e.g. SaaS (Software as a Services), PaaS (Platform as a Service) a IaaS (Infrastructure as a Service).

The work in this area is in next directions: Analysis of geospatial data, tools for data collection from sensors using so called mobile unit, Integration of collected data with SDI using Sensor Web Enablement principles. Currently Lesprojekt sluzby is working on integration of Earth Observation, Wireless Sensor Network based on FIWARE and FOODIE technologies with Spatial Data Infrastructure. For the Exploratory Visualization for Agriculture project are important experiences of Lesprojekt sluzby from LernSens project analysing streaming data and from Farm Telemetry projects.

  Lesprojekt provides complex services in following areas:

 • Information technology,
 • Internet/Intranet,
 • Geographical information systems (GIS),
 • Remote sensing and image processing.

Main activities of organisation range from data capture and management to design, development and deployment of geographical information systems (GIS).