Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích v Argentině

Cílem projektu je příprava podnikatelského plánu zavedení systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou (se zaměřením na vinice), který bude založen na systému Bezdrátové senzorové sítě (Wireless Sensor Network, WSN) na bázi technologií (Internet of Things, IoT), skládající se z různých senzorů monitorujících komplexně „životní podmínky“ rostlin (např. půdní vlhkosti a teploty, klimatické podmínky). Systém bude představovat „nový prvek“ v lokalitě, jak fyzikálně, tak sociálně. Ze sociálního hlediska vytvoří novou situaci (situací se v tomto kontextu rozumí souhrn pro naši akci důležitých pravidel chování a lidí, kteří je buď určují, nebo se jimi řídí), která, aby byla přijata, musí být „definována“ všemi relevantními zúčastněnými – hráči (key stakeholders). Projekt je zaměřen na Provincii San Juan, Argentina.

SIMONA bude systém pro podporu koncových uživatelů (Decision Support System, DSS) při sběru dat pro zlepšení rozhodování a bude se skládat z následujících technologických jednotek: samotná senzorová síť, umístěná v pilotní zemědělské oblasti (WSN), systém přenosu dat, systém ukládání dat a systém pro vizualizaci naměřených dat.

logo-jakubcrpomoc_horiz_r

Workshop

Dne 25.10.2018 se na AV ČR, Národní 3, Praha 1 konal závěrečný workshop projektu SIMONA.
Během workshopu byl představen průběh tohoto 3 měsíčního projektu a jeho výsledky, které jsou zpracovány do formy podnikatelského plánu.

prezentace [PPT, 368MB]


System for the Irrigation Management On viNeyards in Argentina – a survey of the market

The main aim of the project is to build the business plan for the organisation of the SIMONA system in Argentina, which will be organised for water management optimisation in agriculture (vineyards) will be based on Wireless Sensor Network (WSN) system, which will be form by different sensors that are monitoring “life condition for plants” (for example soil moisture and temperature, climatic condition). This WSN system will be designed taking into account the local and regional conditions of the pilot area and the end user’s needs. The project focuses on the San Juan province, Argentina.

The designed system will be an end user support system (DSS) for collecting data to enhance decision-making and will consist of the following technological units: the sensor network itself placed in the pilot agricultural area (WSN), data transmission system, data storage system, and system for visualising the measured data.

logo-jakubcrpomoc_horiz_r