TEST.JPG00000 V Praze proběhla diskuze o evropském postoji k využití Velkých dat (Big Data) v zemědělství

Ve čtvrtek 26. a pátek 27. ledna 2017 se sešli členové konsorcia nového evropského projektu s akronymem DataBio v pražském hotelu Galaxie. Jejich hlavním cílem bylo začít řešit a diskutovat evropský přístup k využití Velkých dat (anglicky Big Data) v zemědělství.

Členové konsorcia projektu jsou organizace napříč celou Evropou:
Lesprojekt – služby s.r.o., ATOS Spain SA, Neuropublic A. E. Pliroforikis & Epikoinonion, SpaceBel SA, Institut für Angewandten Informatik EV, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N. V, EXUS Software Ltd, Instytut chemii bioorganicznej Polskiej akademii nauk, Zetor Tractors a.s. Consiglio per La Ricerca in Agricoltora e L’Analisi dell’Economia Agraria, NB Advies, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (Europe) Limited LBG, FRAUNHOFER Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung EV, CSEM Centre Suisse D’Electronique et de Microtechnique SA – Recherche et Developpment, IBM Israel – Science and Technology Ltd., INTRASOFT International SA, Terrasigna SRL, E-GEOS SPA, Západočeská univerzita v Plzni, Centre for Research and Technology HELLAS, CIAOTECH Srl, Stiftelsen SINTEF.

Jednání bylo aktivitou nového projektu s názvem Data-Driven Bioeconomy (DataBio). Projekt DataBio (grantová dohoda č. 732064) je financován v rámci prestižního vědeckého programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Nový projekt se zaměřuje na produkci nejkvalitnějších surovin v biohospodářství (zemědělství, lesnictví a rybolovu) tak, aby se potraviny, energie a další biomateriály vyráběly s důrazem na odpovědnost a udržitelnost. Zkušenosti ze Spojených států ukazují, že biohospodářství a především zemědělství může získat značný impulz s využíváním Velkých dat. V Evropě doposud tento sektor přilákal pouze několik velkých ICT firem. Středobodem projektu DataBio je zvýšit zapojení evropského ICT sektoru do vývoje systémů Velkých dat k povzbuzení zaostávající produktivity biohospodářství.

Evropský program pozorování Země Copernicus nedávno vypustil svůj třetí satelit Sentinel. Značný užitek z dat této družice může mít právě zemědělství, lesnictví a rybolov. V konečném důsledku projekt DataBio pomůže evropskému sektoru pozorování Země (Earth Observation) hrát v této oblasti důležitou roli.
Na pražském mítinku byly diskutovány požadavky různých pilotních aplikací v Evropě, dostupné nástroje, využívané metody či otázky datového modelování. Mítink by prvotním setkáním v rámci pracovní skupiny Zemědělství, která je koordinována českou společností Lesprojekt-služby, s. r. o. Závěry z tohoto mítinku budou dále použity v polovině února na technickém mítinku ve finském Espoo. Cílem technického mítinku je definování přístupu k Velkým datům do poloviny tohoto roku. Členové konsorcia jsou připraveni na spolupráci s dalšími organizacemi napříč Evropou i mimo ni.

V případě zájmu můžete kontaktovat koordinátora pracovní skupiny Zemědělství RNDr. Karla Charváta (charvat@lesprojekt.cz).

TEST.JPG00000 European Approach for Big Data in Agriculture being discussed in Prague

Dozens of organisations met in Prague at Hotel Galaxie between Thursday 26 January and Friday 27 January 2017. The primary aim of the meeting was to initiate discussions on European approach towards Big Data in Agriculture between the following organisations:
Lesprojekt – služby s.r.o., ATOS Spain SA, Neuropublic A. E. Pliroforikis & Epikoinonion, SpaceBel SA, Institut für Angewandten Informatik EV, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N. V, EXUS Software Ltd, Instytut chemii bioorganicznej Polskiej akademii nauk, Zetor Tractors a.s. Consiglio per La Ricerca in Agricoltora e L’Analisi dell’Economia Agraria, NB Advies, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (Europe) Limited LBG, FRAUNHOFER Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung EV, CSEM Centre Suisse D’Electronique et de Microtechnique SA – Recherche et Developpment, IBM Israel – Science and Technology Ltd., INTRASOFT International SA, Terrasigna SRL, E-GEOS SPA, Západočeská univerzita v Plzni, Centre for Research and Technology HELLAS, CIAOTECH Srl, SPACEBEL SA.

Such work is a part of the Data Driven Bioeconomy (DataBio) project. The DataBio project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 732064. The project focuses on achieving the best production of raw materials from agriculture, forestry and fishery for the bioeconomy industry to produce food, energy and biomaterials taking into account responsibility and sustainability. Experiences from the United States of America demonstrates that bioeconomy and specifically agriculture can get a significant boost from Big Data. In Europe, this sector has until now attracted only few large ICT vendors. The central goal of DataBio is to increase participation of European ICT industry in development of Big Data systems for boosting the lagging bioeconomy productivity.

The European Copernicus space programme has currently launched its third Sentinel satellite. Agriculture, forestry and fishery can greatly benefit from Copernicus. Consequently, DataBio will assist also to European Earth Observation Industry to play an important role in agricultural area.
Needs of different pilots in Europe, available tools, data and methods were discussed during the Prague meeting. The meeting was also a kick-off of Agriculture Work Package (of the DataBio project), which is coordinated by Lesprojekt služby. Outputs from the kick-off meeting are going to be re-used in half of February during technical meeting in Espoo in Finland. The goal is to define the first draft of Big Data concept in Agriculture till the end of July.

We are interested for cooperation with other organisations within and beyond Europe. In case of interest please contact Mr. Karel Charvat charvat@lesprojekt.cz