ispa-logo
14. mezinárodní konference Precizního zemědělství – ICPA
24. – 27. června 2018 – Le Centre Sheraton – MONTREAL, Quebec, Kanada.

Další informace o hotelu konání konference, podání abstraktu a registraci najdete na adrese https://ispag.org/icpa

>>> 1. výzva k předkládání dokumentů pro 14. ICPA

Online podání abstraktu pro 14. ICPA je nyní otevřené: https://www.ispag.org/abstracts

Zveme vás k předložení abstraktu pro různá témata konference. Abstrakty budou posouzeny, zda odpovídají po obsahové a věděcké stránce tématům konference. Abstrakty, které splňují tato kritéria, budou přijaty k prezentaci buď jako ústní, nebo jako posterová prezentace na konferenci. Délka abstraktu musí být v rozmezí 300-500 slov bez čísel, odkazů nebo tabulek.

Autoři přijatých abstraktů budou mít možnost předložit svůj výzkum na konferenci po zaplacení registračních poplatků. Budou rovněž oprávněni předložit plné znění příspěvku pro Sborník konnference v únoru roku 2018 (podrobnosti budou zveřejněny později). Sborník z konference bude zveřejněn na internetových stránkách a bude k dispozici po konferenci.

Proces podání Abstraktu vyžaduje na webu ISPA zabezpečený účet. Pokud jste v minulosti odeslali abstrakt, je pravděpodobné, že váš účet je stále dostupný. Používejte svůj e-mail jako své uživatelské jméno. Pokud jste heslo zapomněli, klikněte na odkaz pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce a obdržíte e-mail s cílem obnovit heslo. Pokud nemáte účet, vytváření účtu je bezplatné a snadné.

Vyplňte online formulář na následující adrese: https://www.ispag.org/abstracts

E-mailová adresa, kterou používáte, se stane vaším přihlašováním k účtu. Veškerá korespondence bude zaslána na tento e-mail, proto ověřte, zda je správně zadán a zda váš e-mailový systém povolí poštu z domény ispag.org. Pokud neobdržíte informace o účtu, zkontrolujte složku nevyžádané pošty.

Krátce po kliknutí na tlačítko Odeslat vytvořit účet, on-line systém vám zašle e-mail s odkazem na web. Kliknutím na tento odkaz aktivujete svůj účet. Jakmile je váš účet aktivován, budete moci odeslat svůj abstrakt.

Uzávěrka pro předkládání abstraktů je 30 listopad 2017. Otázky týkající se abstraktních příspěvků by měly být adresovány na mail abstrakts(a)ispag.org.

Kontakt: Nicolas TREMBLAY
Mail: Nicolas.Tremblay(a)agr.gc.ca


ispa-logo
14th International Conference on Precision Agriculture – ICPA
24-27 June 2018 – Le Centre Sheraton – MONTREAL, Quebec, Canada.

More information about the conference hotel, abstract submission, and registration is available at https://ispag.org/icpa

>>> 1st Call for Papers for the 14th ICPA

Online abstract submission for the 14th ICPA is now open: https://www.ispag.org/abstracts

We invite you to submit an abstract for the various conference topics. Abstracts will be reviewed for suitability based on scientific content and clarity. Abstracts meeting these criteria will be accepted for presentation as either oral or poster presentations at the conference. Abstract length must be in the range 300-500 words with no figures, references or tables.

Authors of accepted abstracts will be entitled to present their research at the Conference after payment of registration fees. They will also be entitled to submit full papers (more details later) for the Conference Proceedings in February of 2018. Conference Proceedings will be published on the website and will be available after the conference.

The abstract submission process requires a secured account on the ISPA website. If you have submitted an abstract in the past it is likely your account is still available. Use your email as your username. If you forgot your password, click the forgot my password link on the login page and an email will be sent to you to reset your password. If you do not have an account, establishing an account is free and easy.

Please complete the online form at the following website: https://www.ispag.org/abstracts

The email address you use will become your account login. All correspondence will be sent to this email, so please verify that it is entered correctly and that your email system will allow mail from the ispag.org domain. Check your junk mail folder if you do not receive your account information.

Shortly after you click Submit to create an account, the online-system will send you an email with a weblink. Clicking that link will activate your account. Once your account is activated you will be able to submit your abstract.

Deadline for submission of abstracts is 30 NOV 2017. Questions pertaining to abstract submissions should be addressed to abstracts(a)ispag.org.

Contact : Nicolas TREMBLAY
Mail : Nicolas.Tremblay(a)agr.gc.ca