Traktor, který sám umí sít, orat nebo postřikovat, už není jen sci-fi příběhem. V době moderních technologií je to pohodlnější a také přesnější varianta práce na poli. Dnešní zemědělci jdoucí s dobou proto mají možnost využívat počítače, IoT senzory nebo nejrůznější aplikace. Právě ty jim třeba ukáží, jaké množství hnojiv mají používat, co a ve které oblasti nasadit za plodiny vzhledem k počasí, klimatickým změnám nebo půdě. Díky této chytré technice se daří velkovýrobcům i menším zemědělcům vypěstovat více a současně snížit náklady a energie…

 Dne 15.11. se Lesprojekt účasnil akce Smart Agritech v Brně.

Harmonogram

11.00 – 11.10 Úvodní slovo David Uhlíř, JIC
11.10 – 11.30 Představení světových trendů v oblasti SmartAgritech dr. Tomasz Bochenski, Frost & Sullivan (v angličtině)
11.30 – 11.45 Hi-tech pro zemědělství/State of art technology in agriculture Martin Trtílek, PSI (Photon Systems Instruments), spol.s.r.o.
11.45 – 12.00 Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů
12.00 – 12.40 První kolo kulatých stolů
13.00 – 13.40 Druhé kolo kulatých stolů

více informací o akci https://www.jic.cz/akce/jic-120-smart-agritech/

A tractor managed by the network, plowing or spraying, is no longer just a science fiction story. At the time of modern technology, it is a more convenient and more accurate variant of field work. Today’s farmers are now able to use computers, IoT sensors, or a variety of applications . It is up to them to show the amount of fertilizer to use, what and where to apply the crops to crops due to weather, climate change or soil. Thanks to this clever technique, big farmers and smaller farmers can grow more and at the same time reduce costs and energy …

Date:15.11.2018 – Lesprojekt was cooperating on Smart Agritech in Brno.

Schedule

11.00 – 11.10 Introductory word David Uhlíř, JIC
11.10 – 11.30 Presentation of world trends in SmartAgritech dr. Tomasz Bochenski, Frost & amp; Sullivan (in English)
11.30 – 11.45 Hi-Tech for Agriculture / State of Art Technology in Agriculture Martin Trtílek, PSI (Photon Systems Instruments), spol.s.r.
11.45 – 12.00 Ing. Vladislav Smrž, Deputy for the Department of Environmental Policy and International Relations
12.00 – 12.40 First Round Round Table
13.00 – 13.40 Second round of round tables

more about the event https://www.jic.cz/akce/jic-120-smart-agritech/